MYJNIA

Czynne od 7:00 do 19:00 !!!

AUTOMYJNIA HYDRO zlokalizowana jest w prawobrzeżnej części Świnoujścia, przy drodze krajowej nr 3, w odległości 200m od Bazy Promowej w Świnoujściu.

Myj­nia zo­sta­ła wy­bu­do­wa­na w la­tach 1998-2000, jest no­wo­cze­snym obiek­tem w pełni speł­nia­ją­cym wy­ma­ga­nia z za­kre­su ochro­ny śro­do­wi­ska, z wła­sną oczysz­czal­nią ście­ków.
Obiekt prze­zna­czo­ny jest do mycia wszel­kie­go ro­dza­ju po­jaz­dów ko­ło­wych, wy­po­sa­żo­ny jest w dwa ciągi tech­no­lo­gicz­ne do mycia sa­mo­cho­dów oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych.
Sto­su­je­my tylko ate­sto­wa­ną bez­piecz­ną che­mię sa­mo­cho­do­wą.

W na­szej AU­TO­MYJ­NI po­le­ca­my Pań­stwu kom­plek­so­we usłu­gi w za­kre­sie czysz­cze­nia i mycia sa­mo­cho­dów, w tym:

  • ciśnieniowe mycie i woskowanie karoserii,
  • ciśnieniowe mycie podwozia,
  • mycie silnika,
  • sprzątanie wnętrz pojazdów
  • czyszczenie, konserwacja kokpitu,
  • pranie ekstrakcyjne, podciśnieniowe tapicerki pojazdów.
  • dezynfekcja pojazdów

 

Edytuj
Mycie samochodów ciężarowych ceny brutto
Laweta duża 185.00
Naczepa zwykła 155.00
Ciągnik + naczepa pełna 200.00
Ciągnik + przyczepa 210.00
Wywrotka duża (typ "łycha") 240.00
Ciężarówka do 7 ton 145.00
Ciężarówka powyżej 7 ton 160.00
Cysterna 300.00
Ciągnik siodłowy 115.00
Autobus 155.00
Duży autobus 165.00
Van 90.00
Mycie silnika ciągnik siodłowy 130.00
Podwozie 35.00 zł

 

 

Edytuj
TYP SAMOCHODU
Wg gabarytu
  CORSA,
GOLF
MERCEDES,
AUDI
BUS,
JEEP
Mycie karoserii   40.00 50.00 70.00 zł
Odkurzanie   40.00 50.00 60.00
Mycie szyb   30.00 30.00 40.00
Mycie silnika   50.00 50.00 65.00 zł
Woskowanie karoserii   10.00 zł 10.00 zł 20.00 zł
Czyszczenie, kokpit   40.00 40.00 45.00

 

Sprzątanie po zwierzętach dodatkowa opłata 50.00 zł

Ozonowanie wnętrza pojazdu opłata 50 zł

TOP