SPRZĄTANIE OBIEKTÓW

Firma specjalizuje się w kompleksowym sprzątaniu obiektów kubaturowych.
Świadczymy usługi w zakresie utrzymania czystości:

  • obiektów biurowych,
  • banków,
  • obiektów handlowych,
  • obiektów przemysłowych,
  • obiektów użyteczności publicznej.

Zaj­mu­je­my się oma­wia­ny­mi usłu­ga­mi od 25 lat, dys­po­nu­jąc pro­fe­sjo­nal­nym ze­sta­wem sprzę­tu zme­cha­ni­zo­wa­ne­go do sprzą­ta­nia i utrzy­ma­nia czy­sto­ści.

Od dłuż­sze­go czasu zaj­mu­je­my się utrzy­ma­niem czy­sto­ści mię­dzy in­ny­mi w obiek­tach:

  • Terminal Promowy w Świnoujściu,
  • "SPOŁEM" PSS w Świnoujściu (sklepy KORMORAN, STODOŁA ),
  • EUROTERMINAL w Świnoujściu,
  • Terminal Paliwowy w Świnoujściu,

Na Pań­stwa ży­cze­nie je­ste­śmy go­to­wi do­star­czyć ak­tu­al­ne re­fe­ren­cje od wy­mie­nio­nych firm. Firma re­ali­zu­je wymóg naj­wyż­sze­go stan­dar­du wy­ko­ny­wa­nych usług, o czym świad­czy m.​in. brak ja­kich­kol­wiek kry­tycz­nych uwag za­rów­no ze stro­ny Dy­rek­cji wy­mie­nio­nych firm, jak rów­nież or­ga­nów kon­tro­li sa­ni­tar­nej.

W za­kre­sie sto­so­wa­nych przy wy­ko­ny­wa­niu usług środ­ków czy­sto­ści oraz sprzę­tu, współ­pra­cu­je­my od wielu lat z firmą BKF-TEN­ZI oraz HEN­RY-KRU­SE, uzy­sku­jąc naj­wyż­szą ja­kość sto­so­wa­nej che­mii go­spo­dar­czej, oraz jej wa­lo­ry eko­lo­gicz­ne.

Za­pra­sza­my do współ­pra­cy, je­ste­śmy prze­ko­na­ni że ja­kość świad­czo­nych przez naszą firmę usług przy jej umiar­ko­wa­nej cenie, w pełni Pań­stwa usa­tys­fak­cjo­nu­je.


TOP