RODO

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW ZAKŁADU USŁUG HYDRO MIECZYSŁAW RĄBEL I GRZEGORZ RĄBEL SPÓŁKA JAWNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ZAKŁAD USŁUG HYDRO MIECZYSŁAW RĄBEL I GRZEGORZ RĄBEL SPÓŁKA JAWNA zapewnia, że standardy ochrony danych osobowych i właściwego postępowania z danymi osobowymi, które zostały wyrażone w w/w przepisach respektuje.

Wypełniając obowiązek informacyjny, wyrażony w art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi ZAKŁAD USŁUG HYDRO MIECZYSŁAW RĄBEL I GRZEGORZ RĄBEL SPÓŁKA JAWNAdysponuje, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jestZAKŁAD USŁUG HYDRO MIECZYSŁAW RĄBEL I GRZEGORZ RĄBEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Skandynawskiej 15 (dalej: Administrator), w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich obowiązków wynikających z: ustawy, zawieranych umów, otrzymywanej korespondencji.
 • Dane osobowe, którymi Administrator dysponuje są i będą przetwarzane tylko na potrzeby i w celu właściwego wykonania umów zawieranych z klientami, a także w celach określonych przepisami prawa w tym w szczególności prawa cywilnego.
 • Podstawą prawną dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zawarta umowa z Klientem oraz przepisy prawa.Ponadto Administrator deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Administratora,
 • marketing usług własnych Administratora oraz promowanie działalności Administratora i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nim umowami,
 • egzekwowanie roszczeń z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.
 • Dane osobowe, które przetwarza Administrator nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 • Osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Administratora względem klienta.
 • Dopuszcza się udostępnienie danych osobowych podmiotom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek.
 • Administrator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

WSPÓNIK ZAKŁADU USŁUG HYDRO SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w Świnoujściu

TOP